Bảo Vệ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Thăm Sở Giao Dịch Chưng Khoán TP.HCM

Bảo vệ Yuki Sepre 24 vinh dự đảm bảo an ninh cho chuyến thăm Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo nhà nước.

HOTLINE: 0938 307 662