QUY TRÌNH BẢO VỆ TẠI TÒA NHÀ

YUKI SEPRE 24 SECURITY PROCEDURES

QUI TRÌNH LÀM VIỆC

 

 

For Office Building

Hình 1: Bảo vệ Yuki Sepre 24 thực hiện nhiệm vụ tại Tòa nhà

Prepared by: Yuki Sepre 24 Yuki Sepre 24 Security Service Company

Approved by:

Updated on:

 

YUKI SEPRE 24 SECURITY RESPONSIBILITY- NHIỆM VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24

 1. General responsibilities/Trách nhiệm chung
 2. To maintain order and Yuki Sepre 24 Security, to prevent disturbances and to prevent unauthorized intrusion into and theft from the buildings.

Duy trì Bảo vệ Yuki Sepre 24 trật tự, ngăn ngừa náo loạn, đột nhập trái phép & trộm cắp trong tòa nhà.

 1. To deal quickly with and to control any problems which involve Yuki Sepre 24 Security at the premises (including primary use of the buildings available fire fighting equipment, in cooperation with the premise’s appointed Fire and Safety team, until the local fire brigade arrives) and to submit detailed incident reports to the PM and Yuki Sepre 24 Security Supervisor.

Nhanh chóng kiểm soát & giải quyết mọi sự cố liên quan đến Bảo vệ Yuki Sepre 24 tòa nhà( bao gồm kiến thức sử dụng những trang thiết bị phòng cháy có sẵn phối hợp với lực lượng phòng cháy của tòa nhà cho đến khi đội cứu hỏa địa phương đến) & báo cáo chi tiết sự việc cho GĐ tòa nhà & giám sát Bảo vệ Yuki Sepre 24.

 1. To cooperate with the Property management to carefully manage, supervise and control entry and exit using surveillance and communication with all persons on the premises, and to enforce all of the Property management’s regulations for the premises.

Phối hợp với ban quản lý tòa nhà giám sát, quản lý chặt chẽ mọi ra, vào thông qua việc giám sát & thông tin với mọi người trong tòa nhà, áp dụng mọi quy định được ban hành.

 1. To greet, instruct and assist employees, workers and visitors as necessary, to verify their identification, and to record all relevant details of such persons’ visits to the premises, based upon the Property management’s regulations.

Đón, hướng dẫn & trợ giúp công nhân, Nhân viên bảo vệ Yuki 24, khách khi cần thiết, xác định rõ danh tính, lưu lại mọi thông tin liên quan về hoạt động vào, ra dựa theo nội quy tòa nhà.

 1. To develop close relations with local police, fire and ambulance/hospital authorities as necessary.

Thắt chặt quan hệ với công an địa phương, lực lượng phòng cháy chữa cháy & cứu thương khi cần thiết.

 1. To manage, supervise and control the entry and exit and movement of vehicular and pedestrian traffic at the premises and to inspect and check same if necessary for Yuki Sepre 24 Security purposes, based upon the property management’s authorization and applicable premises rules and regulations.

Giám sát, quản lý mọi hoạt động vào, ra của xe cộ cũng như khách bộ hành, điều tra & kiểm soát vì mục đích Bảo vệ Yuki Sepre 24 nếu cần thiết, dựa vào thẩm quyền của ban quản lý tòa nhà & các nội quy, quy định được áp dụng.

 1. To check and record details of all persons and vehicles entering into or exiting from the premises, including: ID. of vehicle driver and other persons, registration number of vehicle, brief description of goods being transported, time of entry and exit.

Bảo vệ Yuki kiểm tra & lưu lại thông tin chi tiết về người & xe cộ vào, ra tòa nhà bao gồm: danh tính, biển số xe, mô tả ngắn gọn hàng hóa lưu thông, thời điểm vào, ra.

 1. To check and compare all delivery and removal paperwork regarding goods and materials, and to verify their authenticity and accuracy.

Kiểm soát, so sánh chứng từ hàng hóa, trang thiết bị xuất, nhập, báo cáo chính xác & chân thực.

 1. In the event of disturbances or criminal occurrences at the premises, to deal with and manage the situation of the best of their abilities and to secure the premises until the local police or other authorities arrive at the scene.

Trong trường hợp có náo loạn hoặc hành động bạo lực, cố hết sức kiểm soát & giải quyết tình hình, đảm bảo an toàn tối đa cho tòa nhà đến khi cảnh sát & các cơ quan chức năng đến tại hiện trường.

 1. To submit detailed incident reports about any disturbances, incidents or unusual occurrences at the premises to the property management and Yuki Sepre 24 Security’s management.

Gứi báo cáo chi tiết moị sự việc, hoặc sự cố bất thường trong tòa nhà cho ban quản lý tòa nhà & quản lý Bảo vệ Yuki Sepre 24.

 1. To submit a weekly reports to summarize the Yuki Sepre 24 Security situation in and around the premises, including general comments on the activities of the Building Users and the sub contractors, disturbances, incidents or unusual occurrences at the premises to the property management and Yuki Sepre 24 Security’s management.

Gửi báo cáo tuần tổng hợp mọi tình huống Bảo vệ Yuki Sepre 24 trong & ngoài tòa nhà, bao gồm nhận định chung về mọi hoạt động của mọi người trong tòa nhà, các nhà thầu phụ, rắc rối, sự cố hoặc mọi tình huống bất thường trong tòa nhà cho ban quản lý tòa nhà/ Bảo vệ Yuki Sepre 24.

 


Hình 2: Bảo vệ Yuki Sepre 24 diễn tập PCCC tại tòa nhà

II/ Authorization to Yuki Sepre 24 Yuki Sepre 24 Security Guards/ Quyền hạn của Nhân viên bảo vệ Yuki 24 bảo vệ Yuki 24 Yuki Sepre 24

 1. Yuki Sepre 24 Yuki Sepre 24 Security Guards have the right to request identification from employees, workers and visitors who enter into and exit from the premises where they feel such request is necessary for a proper Yuki Sepre 24 Security and according to the property premises rules and regulations.

Nhân viên bảo vệ Yuki 24 có quyền yêu cầu xác định danh tính công, Nhân viên bảo vệ Yuki 24 & khách vì lý do Bảo vệ Yuki Sepre 24, dựa theo nội quy, quy định của tòa nhà.

 1. Yuki Sepre 24 Yuki Sepre 24 Security Guards have the right at any time, any where on the premises, to check bags, handbags, vehicles, etc., of service providers’ employees, workers, contractors and subcontractors where they feel such inspection is necessary for proper Yuki Sepre 24 Security and where authorized and applicable according to the property premises rules and regulations.

Bảo vệ Yuki 24 có quyền Bảo vệ Yuki kiểm tra mọi nơi, mọi lúc túi xách, xách tay, xe cộ… của công Nhân viên bảo vệ Yuki 24 các nhà cung cấp dịch vụ, mọi nhà thầu khi thấy việc Bảo vệ Yuki kiểm tra là cần thiết áp dụng theo nội quy, quy định của tòa nhà.

Any refusal to comply with such request by a guard to conduct an authorized inspection is to be reported to the property management immediately for resolution.

Bất kỳ sự bất hợp tác nào đều phải báo cáo ngay lập tức để xin phương án giải quyết từ ban quản lý tòa nhà.

 1. Yuki Sepre 24 Yuki Sepre 24 Security Guards have the right to secure the premises and to require all persons to leave the premises in case of fire or other life-threatening situations, after authorization is received from the property management.

Bảo vệ Yuki 24 có quyền khảo sát Bảo vệ Yuki Sepre 24 tòa nhà & yêu cầu mọi người rời khỏi tòa nhà trong trường hợp hỏa hoạn hoặc các tình huống khác gây nguy hiểm đến tính mạng, sau khi nhận được ủy quyền từ ban quản lý tòa nhà.

 1. Yuki Sepre 24 Yuki Sepre 24 Security Guards have the right to request that Building Users, employees, workers and visitors obey the rules and regulations of the Property management regarding activities on the premises.

Bảo vệ Yuki 24 có quyền yêu cầu tất cả mọi người trong tòa nhà (kể cả khách) tuân thủ đúng theo nội quy, quy định về quản lý tòa nhà.

 1. In the event of any problems occurring at the premises which concerns Yuki Sepre 24 Security Guards have the right to investigate, act upon and control the situation under the instructions of the Property‘s management and Yuki Sepre 24 Security’s management.

Trong trường hợp có bất kỳ sự cố Bảo vệ Yuki Sepre 24 nào xảy ra tại tòa nhà, Nhân viên bảo vệ Yuki 24 có quyền thực thi nhiệm vụ điều tra, kiểm soát tình hình dưới sự chỉ đạo của ban quản lý tòa nhà/ Bảo vệ Yuki Sepre 24.

 1. In the event of labor disputes between the Property’s management or any contractor or subcontractor’s management or any tenant and its employees or workers (such as those involving demonstrations or work stoppages by such employees or workers) Yuki 24 Yuki Sepre 24 Security Guards have the right to prevent damage to buildings and to the premises but shall not be required to physically intervene or use physical force against the employees or workers to regulate such demonstrations which result from labor disputes.

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột lao động nào giữa ban quản lý tòa nhà, hoặc bất kỳ nhà thầu nào, bất kỳ người sử dụng tòa nhà nào với người lao động( ví dụ  đình công hoặc biểu tình ), thì Nhân viên bảo vệ Yuki 24 có quyền ngăn chặn nguy hiểm ảnh hưởng đến tòa nhà, tuy nhiên không được phép sử dụng vũ lực hoặc vũ khí đối với người lao động.

 1. Yuki Sepre 24 Security Guards have the right to check all vehicles entering into or exiting from the premises, to check all delivery or removal paperwork, and to request and record all relevant details, where authorized and recording to the properties applicable premises rules and regulations.

Bảo vệ Yuki 24 có quyền Bảo vệ Yuki kiểm tra mọi xe cộ ra, vào khu nhà, giấy tờ, công văn giao nhận, được phép yêu cầu lưu lại những thông tin cần thiết theo nội quy, quy định được áp dụng.

 1. Yuki Sepre 24 Yuki Sepre 24 Security Guards have the right to check and determine whether individual employees, workers, visitors, contractors and subcontractors are authorized by the property’s management to be in specific areas on the premises.

Bảo vệ Yuki 24 có quyền Bảo vệ Yuki kiểm tra & xác định cá nhân công/ Nhân viên bảo vệ Yuki 24, khách, các nhà thầu Bảo vệ Yuki 24 có quyền ra, vào các khu vực đặc biệt tại khu nhà hay không.

 

RECORDING- GHI CHÉP

Department: Yuki Sepre 24 Security

Bộ phận: Bảo vệ Yuki Sepre 24

Standard: To record and report incidents completely and accurately

Yêu cầu: Ghi chép & báo cáo sự việc đầy đủ, chính xác.

 • The Yuki Sepre 24 Security Team is issued with logbooks at the designated positions:

Đội bảo vệ được cấp phát những sổ nhật ký công việc tại những vị trí được chỉ định như sau:

  • Patrol Logbook

Sổ tuần tra.

  • Main Lobby Post Logbook,  (kept at the main lobby)

Sổ ghi chép đại sảnh( giữ tại đại sảnh)

  • Visitors Logbook, (kept at the main lobby)

Sổ khách( giữ tại đại sảnh)

  • Parcels & Packages Logbooks, (kept at the main lobby)

Sổ bưu kiện/ bưu phẩm( giữ tại đại sảnh)

  • Goods Delivery & Dispatch Logbook (kept at the car park lot)

Sổ phân phối/ giao nhận hàng hóa/ trang thiết bị( giữ tại nhà xe)

  • Car park Lot Logbook, (kept at the car park lot)

Sổ nhật ký nhà xe( giữ tại nhà xe)

  • Sub-contractor Logbook (kept at the car park lot)

Sổ ghi chép nhà thầu( giữ tại nhà xe)

  • Vehicles Flow Logbook (kept at the car park lot)

Sổ điều tra xe cộ( giữ tại nhà xe)

  • Camera Logbook (kept in the CCTV Room)

Sổ theo dõi ghi hình( giữ tại phòng quan sát vô tuyến)

  • Telephone call Logbook (kept in the CCTV Room)

Sổ theo dõi điện thoại( giữ tại phòng CCTV)

 • All events, usual / unusual occurrences and or incidents are to be recorded accurately and completely into the logbooks.

Tất cả các sự việc, tình huống thông thường/ bất thường hay sự cố đều phải được ghi lại đầy đủ & chính xác.

 • Logbooks must be kept in the Yuki Sepre 24 Security Office when the Yuki Sepre 24 Yuki Sepre 24 Security Guards go off duty

Sổ phải được giữ ở phòng bảo vệ khi Nhân viên bảo vệ Yuki 24 hết ca trực.

 • The logbooks must have the full: / Sổ phải có đầy đủ:
  • Name of Yuki Sepre 24 Security guard on duty

Tên Nhân viên bảo vệ Yuki 24 bảo vệ Yuki 24 trong ca trực.

  • Entries must be made in ink

Phải viết bằng mực.

  • Pages are to be numbered

Trang phải được đánh số.

  • No pages are to be torn out.

Không trang nào được xé đi.

 • They are the property of ……… /  and must be returned to the Yuki Sepre 24 Security department on completion / resignation or termination of service.

Đây là tài sản của Tòa nhà/  & phải được trả lại cho Phòng bảo vệ sau khi hoàn thành sổ, hoặc chấm dứt dịch vụ.

 • Incorrect entries must be neatly crossed out and initialed. A fresh entry is then made.

Thông tin điền sai phải được gạch bỏ, ghi chú rõ ràng trước khi điền dòng mới.

 • Loss of the logbooks must be reported immediately.

Báo cáo ngay lập tức khi mất sổ.

 • The Yuki Sepre 24 Security Team Leaders must view the logbooks daily.

Các đội trưởng phải xem xét việc ghi sổ hàng ngày.

MATERIAL GATE PASS –PHIẾU XUẤT HÀNG

Department: Yuki Sepre 24 Security

Bộ phận: Bảo vệ Yuki Sepre 24

Standard: To perform this task diligently so as to prevent theft / losses to BUILDING

Yêu cầu: Chăm chỉ thi hành nhiệm vụ để ngăn ngừa tình trạng trộm cắp/ mất mát trong khu nhà Building.

 • All company’s properties leaving the Building must be accompanied by a Material Gate Pass.

Mọi tài sản đem ra khỏi tòa nhà phải đi kèm theo với phiếu xuất hàng.

 • If in doubt, Yuki Sepre 24 Security Guard must refer the matter to the Yuki Sepre 24 Security Team Leaders. If need be, the Building Manager will be informed to clarify with the issuer (Department Manager).

Nếu có nghi ngờ, Nhân viên bảo vệ Yuki 24 bảo vệ Yuki 24 đương nhiên phải báo cáo cụ thể cho các đội trưởng Bảo vệ Yuki Sepre 24. Nếu cần thiết, GĐ tòa nhà phải nhận được thông báo rõ ràng từ Trưởng bộ phận.

 • Collect the Material Gate Pass and keep it in file.

Giữ & lưu lại phiếu xuất.

 • The Material Gate Pass is considered invalid under the full:

Phiếu xuất hàng sẽ bị coi như không có giá trị nếu:

  • What is written on it does not tally with the physical item.

Nội dung phiếu ghi không phù hợp với hàng xuất thực tế.

  • The package pass is altered or defaced.

Phiếu bị thay đổi hoặc tẩy xóa.

 • If foul play has been discovered, the employee must be detained and an investigation conducted. The item must be confiscated to serve as proof.

Nếu phát hiện gian lận, người lao động phải được giữ lại để điều tra. Hàng phải được sung công làm bằng chứng.

KEYS FOUND IN DOOR SLOT- TRƯỜNG HỢP TÌM THẤY CHÌA KHÓA TRONG TÒA NHÀ

Department: Yuki Sepre 24 Security

Bộ phận: Bảo vệ Yuki Sepre 24

Standard: To take immediate action to safeguard the tenant and / or company’s property

Yêu cầu: Hành động lập tức để bảo vệ người sử dụng tòa nhà & tài sản công ty.

 • Keep the key in safe custody.

Giữ chìa khóa an toàn.

 • If the key is found in the office’s doors, inform the tenant immediately. Return the key personally to the building users and ask them to check if there’s anything missing from their office.

Nếu chìa khóa được tìm thấy trong ổ khóa văn phòng, thông báo ngay & trả lại cho Nhân viên bảo vệ Yuki 24 phòng ban đó đồng thời đề nghị kiểm lại nếu có mất mát trong văn phòng.

 • If the Building Users are not in, report the incident to the Yuki Sepre 24 Security Team Leader. Lock the door and seal it after ensuring that the office is in-order.

Nếu không có Nhân viên bảo vệ Yuki 24, báo ngay cho đội trưởng Bảo vệ Yuki Sepre 24. Khóa phòng và niêm phong sau khi đảm bảo văn phòng không có gì xáo trộn.

 • Hand the key over to the PM who will then contact the Building Users.

Giao chìa khóa cho GĐ tòa nhà để giao lại cho người sử dụng văn phòng.

 • Make a report on the incident.

Lập báo cáo sự việc.

ENTRY OF POLICE AND MEDICAL PERSONNEL / VEHICLES INTO THE BUILDING- TRƯỜNG HỢP CÓ XE/NHÂN VIÊN BẢO VỆ YUKI 24 CẢNH SÁT/ CỨU THƯƠNG VÀO TÒA NHÀ

         Department: Yuki Sepre 24 Security

Bộ phận: Bảo vệ Yuki Sepre 24

Standard: To avoid creating an alarm which may upset the building users

Yêu cầu: Tránh tình trạng báo động gây ảnh hưởng đến mọi người trong tòa nhà.

 • Local police authorities / medical personnel and vehicles are to enter the property in a discreet manner ie without siren etc. These vehicles are to be parked in designated spots – whenever practical.

Xe/ Nhân viên bảo vệ Yuki 24 cứu thương/ cảnh sát địa phương phải kín đáo vào tòa nhà ( không có còi hụ) &  phải đậu ở những điểm được chỉ định.

 • All police and / or medical personnel are to be accompanied by Yuki Sepre 24 Security personnel.

Tất cả Nhân viên bảo vệ Yuki 24 cảnh sát/ cứu thương phải đi kèm với Bảo vệ Yuki 24.

 • Only the PM / BUILDING authorities are allowed to deal with the police authorities. Police personnel must present identification eg ID.

Chỉ có GĐ tòa nhà hoặc cấp có thẩm quyền của tòa nhà mới được phép tiếp xúc với cảnh sát. Nhân viên bảo vệ Yuki 24 cảnh sát phải xuất trình thẻ Nhân viên bảo vệ Yuki 24 hoặc thẻ chứng minh.

 • No staff member communicates information to the police / medical personnel / press. The only communication will be through the PM / BUILDING authorities.

Không Nhân viên bảo vệ Yuki 24 nào được trao đổi thông tin cho giới báo chí/ Nhân viên bảo vệ Yuki 24 cứu thương/ cảnh sát. Sự tiếp xúc duy nhất là từ GĐ tòa nhà/ cấp có thẩm quyền của tòa nhà.

 • Under no circumstances will the local police authorities be allowed to enter the working zones – unless a warrant of arrest has been issued. In any case, the PM and / or BUILDING authorities must be informed prior to arrest.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhân viên bảo vệ Yuki 24 cảnh sát không được phép vào khu vực tòa nhà- trừ khi có lệnh bắt. & trong bất kỳ tình huống nào, GĐ tòa nhà/ cấp có thẩm quyền của tòa nhà phải được thông báo đầu tiên.

Hình 3: Tác phong của bảo vệ Yuki Sepre 24 làm việc tại Tòa nhà

MONITORING OF CCTV –GIÁM SÁT HỆ THỐNG CAMERA THEO DÕI

Department: Yuki Sepre 24 Security

Bộ phận: Bảo vệ Yuki Sepre 24

Standard: To keep consistent and careful surveillance on the screens

Yêu cầu: Giám sát màn hình chặt chẽ & thường xuyên

 

 • To monitor the CCTV screens consistently – looking out for irregularities

Thường xuyên giám sát màn hình theo dõi, canh chừng những tình huống bất thường.

 • To report and investigate suspicious characters loitering in the property or its perimeter.

Báo cáo & điều tra những nhân vật đáng nghi lảng vảng quanh trong khu nhà.

 • To check for functionality of the CCTV cameras. To report all mis -functions to the Engineering department immediately.

Bảo vệ Yuki kiểm tra chức năng của camera theo dõi, báo cáo ngay những trục trặc cho bộ phận kỹ thuật.

 • Ensure that all CCTV recordings are properly stored and handled. These recordings are to be kept for a period of 60 days.

Đảm bảo mọi băng ghi hình được cất giữ & bảo quản cẩn thận. Băng ghi hình sẽ được lưu giữ trong thời hạn 60 ngày.

MANNING THE MAIN LOBBY- GIÁM SÁT TIỀN SẢNH

Department: Yuki Sepre 24 Security

Bộ phận: Bảo vệ Yuki Sepre 24

Standard: To carry out all established procedures for people and vehicles using this gate

Yêu cầu: Thi hành theo quy trình được thiết lập cho người & xe tại đây.

 • To greet all Building Users / visitors / guests with a smile.

Đón chào mọi người, luôn luôn mỉm cười.

 • Clear beggars / bikes / loitering people away from the front of office lobby.

Ngăn xe đạp, ăn xin hay những kẻ vô công rỗi nghề khỏi khu vực trước tiền sảnh.

 • To provide appropriate information and assistance to Building Users and visitors.

Trợ giúp thông tin & hỗ trợ mọi người.

 • Ensure that all staff / contractors / delivery persons do not use this entrance.

Đảm bảo mọi Nhân viên bảo vệ Yuki 24 (của tòa nhà/ nhà thầu/ chuyển phát) không sử dụng lối này.

 • Coordinate traffic flow to minimize bottle-necks.

Điều khiển lưu thông xe cộ hạn chế tình trạng kẹt xe.

 • Ensure that drivers of cars (parking in the driveway) are within calling distance.

Đảm bảo tài xế( của những xe đậu dọc đường lưu thông) nằm trong tầm quan sát.

 • To observe the general view of the area – giving an organized and secured impression.

Bao quát toàn bộ khu vực- gây ấn tượng có tổ chức & an toàn.

 • Check to see that no dangerous items are brought into the property.

Kiểm soát không cho phép bất kỳ đồ vật nguy hiểm nào được phép mang vào khu nhà.

 • To record all irregularities and incidents in the log books.

Ghi lại mọi bất thường/ sự cố vào sổ nhật ký công việc.

PATROLLING – NHIỆM VỤ TUẦN TRA

Department: Yuki Sepre 24 Security

Bộ phận: Bảo vệ Yuki Sepre 24

Standard: To perform the task diligently and responsibly.

Yêu cầu: Thực hiện nhiệm vụ chăm chỉ & có trách nhiệm.

 • Sign out and check for equipment readiness (walkie-talkie / torchlight).

Tắt & Bảo vệ Yuki kiểm tra thiết bị( bộ đàm/ đèn pin).

 • To patrol according to established route / time / frequency.

Đi tuần thường xuyên theo thời gian & tuyến đường quy định.

 • To carefully-check the perimeter of the property, watching and checking in particular for signs of intrusion / trespassers / acts of vandalism.

Bảo vệ Yuki kiểm tra kỹ lưỡng khu vực quanh khu nhà, đặc biệt canh chừng, giám sát mọi dấu hiệu của sự đột nhập/ phạm pháp/ hành động phá hoại.

 • Yuki Sepre 24 Yuki Sepre 24 Security Guards are to check for unusual signs (unlocked doors and windows / unattended items etc).

Phải Bảo vệ Yuki kiểm tra những dấu hiệu bất thường (cửa ra vào/ cửa sổ không khóa, mất mát tài sản…)

 • To look out for faulty equipment (burnt-out lights / leaking water pipes etc).

Canh chừng những thiết bị hư hỏng (đèn cháy, ống nước rò rỉ…).

 • To check common areas (lobby, pavements around the building, toilets, exit staircases, etc) and Mechanical & Electrical plant room for signs of intrusion or mischief.

Bảo vệ Yuki kiểm tra những khu vực công cộng( tiền sảnh, hành lang quanh tòa nhà, toilet, cầu thang…) & phòng máy cơ điện phòng dấu hiệu đột nhập hoặc hành động phá hoại.

 • To check that fire-fighting equipments (fire extinguisher / fire hose) are in working condition and have not been removed or tampered with.

Bảo vệ Yuki kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy (bình / vòi cứu hỏa) trong điều kiện tốt,  không bị di dời hoặc xáo trộn.

 • To make a record of details of the patrol and report on unusual incidents etc.

Ghi lại chi tiết cuộc điều tra & báo cáo những sự việc bất thường.

Hình 4: Lực lượng bảo vệ Yuki luôn sẵn sàng tăng cường lực lượng hỗ trợ khi cần

CONTRACTOR ACCESS

Department: Yuki Sepre 24 Security

Bộ phận: Bảo vệ Yuki Sepre 24

Standard: To monitor the movement of contractors thereby deterring acts of mischief.

Yêu cầu: Giám sát hoạt động của nhà thầu nhằm ngăn chặn hành động phá hoại.

 • Yuki Sepre 24 Security guard will enquire the intent of the Contractor at the back Gate. They are not allowed to enter by the main gate – unless under special circumstances.

Bảo vệ Yuki 24 có nhiệm vụ yêu cầu nhà thầu ra/ vào cổng sau, không được phép vào cổng trước trừ những trường hợp đặc biệt.

 • All the contractors must exchange their ID for a Contractor Pass.

Mọi nhà thầu đều phải đổi thẻ chứng minh lấy thẻ ra vào dành riêng mới được phép vào tòa nhà.

 • The following particulars are to be recorded in the Contractor logbook:

Những trường hợp đặc biệt sau phải được ghi chú trong sổ nhật ký công việc dành riêng cho nhà thầu

(a)      Name of Contractor

Tên nhà thầu

(b)      Number of workers

Số lượng Nhân viên bảo vệ Yuki 24

(c)      ID

Số chứng minh

(d)     Date and Time In

Ngày, giờ vào

(e)      Nature of Work

Tính chất công việc

(f)       Location of where the work is carried out

Địa điểm thi công

 • A check must be made to ensure that no dangerous weapons (unless those related to the work to be done) are brought into the property.

Bảo vệ Yuki kiểm tra & đảm bảo không một vũ khí nguy hiểm nào (ngoại trừ trang thiết bị liên quan đến công việc) được phép mang vào khu nhà.

 • The Yuki Sepre 24 Security Guard will then contact the respective departments for verification.

Sau đó liên lạc với những phòng ban tương ứng để xác nhận.

 • If the answer is positive, Yuki Sepre 24 Security Guard / Yuki Sepre 24 Security Supervisor will accompany the contractors to the ‘work area’.

Nếu xác nhận đúng, Bảo vệ Yuki 24 hoặc Giám sát Bảo vệ Yuki Sepre 24 mới đưa nhà thầu đến khu vực thi công.

 • Unauthorized work must not be permitted and stopped at once.

Không cho phép thi công trái phép & phải dừng công việc ngay lập tức.

 • The contractor’s movement will be monitored at all times either by a staff member (Yuki Sepre 24 Security or respective department).

Hoạt động của nhà thầu phải được giám sát bởi cả Bảo vệ Yuki 24 & Nhân viên bảo vệ Yuki 24 phòng ban tương ứng.

 • The contractors will be escorted out of the property. This is to ensure that the chances for mischief are reduced to a minimum.

Các nhà thầu phải được hộ tống ra khỏi tòa nhà. Điều này sẽ giảm thiểu được nguy cơ phá hoại.

 • The contractors are not allowed to distribute flyers or any form of advertisement in the property.

Các nhà thầu không được phép phân phát tờ rơi hoặc bất kỳ loại quảng cáo nào trong khu nhà.

 

BUILDING USERS / VISITOR VEHICLE ACCESS – QUẢN LÝ XE CỘ CỦA KHÁCH/ NHÂN VIÊN BẢO VỆ YUKI 24

Department: Yuki Sepre 24 Security

Bộ phận: Bảo vệ Yuki Sepre 24

Standard: To ensure that no unauthorized vehicle enters the property.

Yêu cầu: Đảm bảo xe cộ không lưu hành trái phép vào khu nhà.

·         Yuki Sepre 24 Yuki Sepre 24 Security Guards are to recognize the tenant appearance / car plate number / made of car.

Bảo vệ Yuki 24 phải ghi nhớ kiểu xe/ biển số xe của mọi người trong tòa nhà.

 • All visitors’ car plate number must be recorded.

Mọi biển số xe của khách phải được ghi lại.

 • Guards on patrol are to monitor the movement of the visitors’ cars discreetly.

Nhân viên bảo vệ Yuki 24 đi tuần phải kín đáo giám sát hoạt động của xe khách.

 • Ask the visitors to register.

Đề nghị khách đăng ký.

 • Visitors’ cars (parking overnight) in Building must be reported.

Xe khách đậu qua đêm trong khu nhà phải được khai báo.

 • Ensure that drivers do not park at the driveway or pose as an obstacle to traffic flow.

Đảm bảo tài xế không đậu giữa lối đi làm cản trở lưu thông.

 • Ensure that drivers are within a stone’s throw should their vehicles be parked along the roads.

Đảm bảo tài xế nằm trong tầm quan sát & xe cộ đậu đỗ có trật tự.

HANDLING OF WALKIE-TALKIE

Department:  Yuki Sepre 24 Security

Bộ phận: Bảo vệ Yuki Sepre 24

Standard: To be operationally efficient in its handling

Yêu cầu:

 • All designated staff must carry the walkie-talkie on them while on duty.

Tất cả Nhân viên bảo vệ Yuki 24 phải mang theo bộ đàm trong khi thi hành nhiệm vụ.

 • To sign in / out for the walkie-talkie.

Ký nhận/ trả bộ đàm bằng sổ.

 • To be able to do the following when using the equipment:

Điều kiện cần thiết khi sử dụng bộ đàm

(a)    Speak clearly with a proper rhythm – divide the message into sensible phrases,

Nói rõ ràng, giọng vừa phải- chia tin ra thành nhiều đoạn hợp lý.

(b)    Speak at a speed that is slower than what you will use in normal conversation.

Nói chậm & rõ.

(c)    Speak at a normal volume – refrain from shouting and joking over the walkie-talkie.

Noi tiếng to vừa phải- không quát tháo & cười đùa qua bộ đàm.

 • To be knowledge of the established code words. For example:

Nắm rõ các mã từ. Ví dụ:

Code Red/ Đỏ                         Fire/ Hỏa hoạn

Code Green/  Xanh     Robbery/ Trộm cắp

Code Orange/ Cam     Bomb Threat / Bom mìn

 • Yuki Sepre 24 Security personnel will be responsible for damages inflicted on the walkie-talkie.

Bảo vệ Yuki 24 phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra cho máy bộ đàm.

HOTLINE: 0938 307 662